GiP Consulting
Ścieżki rozwoju pracowników

Budowanie ścieżek rozwoju pracowników jest procesem niezwykle istotnym zarówno dla funkcjonowania organizacji jak i dla pracowników firmy. Proces ten zapewnia możliwość ciągłego doskonalenia pracowników oraz kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z celami i misją organizacji.

Dzięki wprowadzeniu stosowania ścieżek rozwoju pracowników:

  • pracodawca ma możliwość zapoznania się z potrzebami, możliwościami i aspiracjami swoich podwładnych,
  • pracownik uzyskuje możliwość realizacji własnych dążeń i ambicji,
  • organizacja lepiej wykorzystuje potencjał swoich pracowników,
  • wzrasta motywacja i zaangażowanie pracowników w wykonywanie obowiązków,
  • zwiększa się lojalność pracowników wobec pracodawcy.

Przeprowadzony przez firmę GiP Consulting projekt budowania ścieżek rozwoju pracowników będzie obejmował:

  • Opracowanie ścieżki kariery zawodowej: rozpoznane zostaną cele zawodowe danego pracownika, a następnie na ich podstawie opracujemy sekwencję stanowisk, które ma szanse zająć w określonym czasie.
  • Określenie pożądanych kwalifikacji pracownika, koniecznych dla osiągnięcia wyznaczonych celów zawodowych.
  • Analizę kompetencji pracownika: przeprowadzimy analizę aktualnych wyników pracy a nastepnie zbadamy drogą wywiadu oraz testów, twarde i miękkie kompetencje pracownika. W ten sposób będzie możliwe rozpoznanie jego mocnych i słabych stron, będziemy również mogli ocenić szanse i zagrożenia, na które może natrafić w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych mu celów.
  • Wskazanie możliwości pozyskiwania i rozwijania niezbędnych kwalifikacji przy uwzględnieniu celów i możliwości firmy. 

Dla każdego ze wskazanych przez Państwa pracowników przygotujemy plan rozwoju z uwzględnieniem szans na jego efektywną realizację. Wskażemy również Państwu możliwości i sposoby wspierania pracowników w ich dążeniach zawodowych.

drukuj
wstecz
gora